5. 1. 2016
Německo

Zbytky ze zahrad patří na kompost. Rozhovor s německou společností K-Nord

V projektu greenGain se zabýváme veřejnou zelení od vlastní údržby až po využití vznikající biomasy a související legislativou. Během rozhovorů sodborníky, kteří se problematice věnují ve svých profesích, jsme objevili společnost [k]nord z Ganderkesee vNěmecku. Ta se ve svém regionu snaží zlepšit nakládání se zeleným odpadem ze soukromých zahrad. V rozhovoru s firmou nám generální ředitel společnosti Andreas Lange, spolu s technickým ředitelem Andreasem Mellem, představili nejen místní využití a zpracování biomasy, ale i právní a ekonomické aspekty nakládání sbiomasou v SRN. Diskuse s odborníky, kteří se odpadní zelení prakticky zabývají na místní úrovni, doplňují  studium výzkumu evropských expertů a vědeckých institucí. 

Obrázek 1: Kompost a nádrž na průmyslový tekutý odpad v areálu [k]nord. Technický manažer Melle (uprostřed) se zástupci projektu greenGain Hinrich Stolle a Janou Žůrkovou (SYNCOM GmbH). 

Obrázek 1: Kompost a nádrž na průmyslový tekutý odpad v areálu [k]nord. Technický manažer Melle (uprostřed) se zástupci projektu greenGain Hinrich Stolle a Janou Žůrkovou (SYNCOM GmbH).

Ganderkesee je obec v Dolním Sasku s přibližně 30 000 obyvateli. Společnost [k]nord poskytuje služby v oboru životního prostředí a mezi jejich aktivity patří kompostování organického a průmyslového odpadu z Ganderkesee. Společnost dále nabízí například konstrukce a montáže zelených protihlukových bariér. Firma má v regionu dlouholetou tradici s více než 20 lety zkušeností v odpadovém hospodářství. Kromě kompostárny provozuje také sběrný dvůr, kde třídí a recykluje komunální odpady a nebezpečný odpad z regionu Oldenburg. Bez poplatků sem mohou být dováženy v rámci německého duálního systému nakládání s obaly papíry, kartony, sklo, kov, elektronický odpad, korek a recyklované tašky.

Mohl byste popsat, jaké druhy organického odpadu a biomasy zpracováváte a odkud pochází?

Sbíráme zbytky ze zahrad místních obyvatel, firem i z veřejné zeleně. Navíc zpracováváme průmyslový organický odpad, jako jsou prošlé nápoje a potraviny. Tráva a klestí jsou kompostovány a průmyslový organický odpad je použit jako vstupní materiál pro bioplynovou stanici.

Jak vypadá zpracování odpadu ze zahrad? Jsou zde nějaká specifika pro tento typ biomasy?

Za vstupní poplatek vybíráme odpad ze soukromých a komerčních zahrad. Biomasa se nejdříve sváží a následně je rozřezána, smíchána a kompostována. Kompost je po tři měsíce pravidelně překopáván, poté je sítován a nakonec prodán buď na váhu nebo balený. Zbytky ze sítování jsou spáleny v přidružené bioplynové stanici.

Složení biomasy se zde různí. Ve vlhkosti a složení materiálu jsou výkyvy po celý rok. Kvalita materiálu je kontrolována již během příjmu, ale většina biomasy ze soukromých zahrad je velmi kvalitní a snadno se zpracovává. U biomasy, která je posbírána z úprav cest, je kontrolováno znečištění drobnými částečkami a smetím. Ročně je dovezeno celkem 8 000 až 10 000 tun z okruhu 10 až 15 km.

Co určuje cenu vstupního poplatku za zahradní zbytky? Jaká je ekonomika produkce kompostu?

Vstupní poplatky jsou výsledkem pečlivého propočtu příjmů a výdajů. Vstupní poplatky jsou také hlavními příjmy kompostárny, protože prodejní cena kompostu je velmi nízká. Hlavní položkou jsou personální náklady na zaměstnance, kteří pro zákazníky zajišťují komfortní servis a vysokou kvalitu kompostu. Například poplatek obyvatel za odběr zbytků ze zahrad se pohybuje od 3 € za 200 litrů do 24 € za 2 m3. Výše poplatků se neměnila celých devět let. Je proto zajímavé, že přestože se ceny nedávno lehce zvýšily, nekleslo nám množství doručované biomasy. Díky nedávnému prodloužení otevíracích hodin množství přijaté biomasy dokonce roste. Toto zjištění podpořilo náš názor, že přístup obyvatel je ve třídění odpadu rozhodující. Obyvatelé, kteří nechají odpad v lese nebo ve škarpě by toto velice pravděpodobně udělali, i kdyby byla cena nižší.

Kdo odebírá kompost a jaké jsou Vaše zkušenosti na trhu s kompostem?

Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti s kompostárenským trhem, protože kompost produkujeme již od roku 1993. V současné době je nejvíce kompostu prodáváno průmyslovým společnostem, které pěstují květiny. Lze však předpokládat, že se v budoucnu bude podíl zvyšovat o 5  až 30 %. Podle nové legislativy se bude snižovat produkce rašeliny v dolním Sasku, a tak čekáme zvýšení poptávky po kompostu, přestože je v našem regionu potenciál kompostu například jako hnojiva v zemědělství nízký, kvůli jeho nadbytku z chovů hospodářských zvířat.

Již od počátků naší kompostárenské využíváme certifikace, abychom zajistily vysoký standard kvality kompostu. Také jsme se naučili optimalizovat naše produkty v závislosti na potřebách zákazníků. Například se ukázalo, že místní zahrádkáři preferují malá balení, která mohou snadno přenášet, než velká balení, která jsme vyráběli dříve. Místní soukromí zákazníci tvoří okolo 5 % odběratelů našeho kompostu.

Kromě certifikace, co ještě je důležité pro získání pravidelných zákazníků a jejich důvěry

Zásadní je držet stejnou kvalitu nejen produktu, ale i služeb. Nedávno jsme prodloužili otevírací hodiny, což je pro zákazníky velmi důležitým faktorem. Zákazníci ocení, když mohou dovézt odpad ze svých zahrad v pozdních odpoledních hodinách, až po práci. Někteří lidé nechají odpad klidně hned za vstupní branou, když je zavřeno brzy.

Dalším důležitým faktorem je i celkové pohodlí při předávání. To vše představuje vyšší personální nároky a tudíž i platy těchto zaměstnanců, což je něco, co my si sice můžeme dovolit, ale pro menší podniky je to problém. To stejné platí o certifikaci kompostu, kde je mimo jiné vyžadována dokumentace o původu a množství biomasy.

Důležitou myšlenkou je, že když koupíte kompost, který byl vyroben z regionální biomasy, a použijete jej na vlastní zahradu, tak uzavíráte určitý cyklus. Zahrádkáři se tím podílejí na lokální cirkulaci živin a pomáhají celou ideu uskutečnit. Nemůžeme sice konkurovat největším řetězcům, ale toto je něco, co náš zákazník dokáže ocenit.

Dobrá reputace od místních obyvatel je určitě pro obchod velmi hodnotná. Spokojený zákazník je nejlepší reklama. Setkali jste se někdy i s problémy během vaší dlouholeté praxe? 

Do roku 2011 jsme kompostovali i organický odpad z obcí. Kompostování takového odpadu bylo náročné, často byl velmi mokrý, kompaktní a silně zapáchal. Museli jsme čelit námitek veřejností a stížnostem.

Důležitou součástí řešení tohoto problému bylo zlepšení zpracování odpadu a především komunikace s místními obyvateli. Uspořádali jsme sezení a vysvětlili jim problém. Spojení mezi námi a místní komunitou zůstalo. Byla vytvořena stabilní komunikační spojka pomocí dvou kontaktních osob, které zajišťovaly dialog mezi společností a místními obyvateli. Když jsme například jednou museli zařízení otevřít z důvodu údržby (s rizikem zápachu), informovali jsme o tom naší kontaktní osobu, která tuto informaci sdělila dál. Následně pak nevznikly žádné problémy a neobjevily se ani stížnosti ze strany obyvatel.

Jak vidíte možnosti dalšího rozvoje?  

Jsme otevřeni novým projektům a novým technologiím a máme možnost rozšířit náš areál. Zkoumáme nové technologie, jako je hydrotermální karbonizace. Tato technologie však ještě není zcela vyspělá. Momentálně vidíme potenciál spíše v sezónním opadu listí, které zatím příležitostně zpracováváme na kompostárně. Biodegradace je však velmi složitá a potřebuje poměrně dost času a prostoru. Věříme, že kompostárenský sektor ocení vznik nějaké cenově výhodné alternativy.

Náš obchod je silně ovlivňován speciálními právními předpisy, kterými se musíme řídit. Je velmi důležité sledovat současné trendy v oboru a snažit se tak odhadnout budoucí vývoj tohoto odvětví.

Děkujeme Panu Langemu a Panu Mellemu za jejich čas.

Pro více informací o jejich firmě klikněte zde.

Autor: Jana Žůrková

 

 

Zpět na všechny zprávy