23. 12. 2016
EU

To nejpodstatnější z národního workshopu ve španělské Fuentespaldě

Třetí národní workshop projektu greenGain se konal ve Fuentespaldě 3.prosince 2016. OMEZYMA, jako regionální partner projektu, seskupila zainteresované strany z nejrůznějších sektorů, se kterými byly diskutovány výzvy zhodnocení biomasy LCMW v projektových regionech Matarraña a Bajo Aragón. Navíc, několik přednášejících prezentovalo práci zaměřenou na lokální zásobování touto biomasou, stejně jako nejvhodnější příklady z praxe ostatních regionů a dostupné finanční nástroje (FEADER).

Na úvod byla několika autoritami zdůrazněna důležitost managementu biomasy zahrnující i biomasu LCMW, v zájmu předcházet dalším lesním požárům, povodním, degradaci krajiny,  snižování počtu obyvatel venkova atd. Valorizace tohoto typu zdroje se týká mnoha dotčených osob v regionu a místního obyvatelstva.

Obrázek 1: Přivítání účastníků a zahájení workshopu místními autoritami (foto: Joaquin Lorenzo). Zleva: Javier Escorza, zastupitel správy kraje Aragonu; Rafael Marti, prezident regionu Comarca del Matarraña; Carmen Agud, kancléřka města Fuentespalda; Mari Lorente prezidentka partnerské skupiny projektu Omezyma a Ramón Millán prezident Rady provincie Teruel.

Obrázek 1: Přivítání účastníků a zahájení workshopu místními autoritami (foto: Joaquin Lorenzo). Zleva: Javier Escorza, zastupitel správy kraje Aragonu; Rafael Marti, prezident regionu Comarca del Matarraña; Carmen Agud, kancléřka města Fuentespalda; Mari Lorente prezidentka partnerské skupiny projektu Omezyma a Ramón Millán prezident Rady provincie Teruel.

Místní zainteresované strany dodavatelského řetězce

Fernando Zorilla z oddělení Udržitelného a rurálního rozvoje území Aragon prezentoval přehled současné situace údržby lesů v regionech. Popsal různé zdroje biomasy LCMW (jako jsou protipožární ochranné pásy, čištění ploch přilehlých zemědělským polím v blízkosti lesů atd.) a zdůraznil existující problémy, které je potřeba překonat.

Prezentace dvou místních lesnických společností, Ricarda Gila a María Murria jménem Gil Forestal, a Reyese Gimena jménem Monroyo Industrial, poskytly detailní informace o používané technice a nástrojích, prováděných operacích,  před-úpravě, jednotlivých typech a kvalitě získávané biomasy atd. Sběr biomasy LCMW je jednou z činností, které společnosti v regionu provádějí.

Byl zde prostor pro účastníky workshopu diskutovat a klást otázky týkající se preferencí využití biomasy pro produkci tepla, nebo elektřiny, a v případě tepla i zaměření na domácí nebo průmyslový sektor.

Bylo řečeno, že v této oblasti sice ještě není zavedeno centralizované vytápění biomasou, nicméně v ostatních regionech již úspěšně funguje. Zdá se, že iniciativa by tedy mohla dávat smysl především lokálně, protože region se skládá z biomasu produkujících, velmi rozlehlých ploch.

Dálkový transport biomasy byl jedním z témat, na které bylo během workshopu několikrát poukázáno. Právě export lokální biomasy je zde totiž poměrně značný, přestože jsou známy jeho dopady.

Jedním z hlavních problémů, na kterém se shodlo široké publikum workshopu, byla jmenována pomalá a drahá administrativní procedura, která je pro některé práce vykonávané soukromými osobami požadována. Tato povinnost limituje například vykonávání údržbových prací v plochách přilehlých zemědělským pozemkům, které jsou prevencí požárů.

Obrázek 2: Prezentace Fernanda Zorrilla (foto: Joaquin Lorenzo).

Obrázek 2: Prezentace Fernanda Zorrilla (foto: Joaquin Lorenzo).

Příklady nejlepší praxe

Juanjo Mayans, technik v obci Serra, informoval o úspěšné valorizaci biomasy LCMW projektem, na kterém se podílel v uplynulých pěti letech.  V promítnutém videu byly popsány hlavní důvody, které prosadily tento projekt, veškeré kroky, které vedly k současnému rozvoji hospodářského plánu a instalace malých peletáren, jak byly překonány výzvy a jak bylo dosaženo úspěchu. Následující prezentace poskytla detailnější informace o ekonomické bilanci, implementačním plánu a úkonech v hospodářském plánu týkající se biomasy LCMW, mimo jiné. Zvláštní pozornost byla věnována veřejnému povědomí, přijetí veřejností a její účasti v dodavatelském řetězci.

Gregor Baer, technik společnosti Heizomat, představil kotel na biomasu vyráběný jeho společností, s čistě objektivním zaměřením na jeho uzpůsobenost spalovat nehomogenní a často málo kvalitní biomasu. Prezentoval příklady, kdy instalované kotle dovedou vyhřívat plavecký bazén v Calpe (Alicante), nebo které se podílí na centralizovaném vytápění v Německu nebo ve Vilafranca del Penedès (Katalonie). Ve všech třech příkladech jde o kotle spalující biomasu LCMW, které ukazují, že požadavky na teplo mohou být spolehlivě a flexibilně pokryty právě tímto typem vstupní suroviny, za předpokladu, že bude využito kotlů, které jsou přizpůsobeny zpracovávat široké spektrum této suroviny. Podrobnosti o konstrukci a manipulačních datech byly doplněny o ekonomickou bilanci provozu těchto kotlů, což dalo publiku možnost posoudit dobu návratnosti investice.

Joaquin Lorenzo ze skupiny OMEZYMA, regionálního partnera projektu greenGain, vysvětlil současné úvěrové linky financování investičních projektů pomocí programu LEADER. Stejně tak objasnil i jednotlivé výzvy, včetně informací o cílech, množství finančních prostředků, požadavcích, apod. Během diskuze byl debatován jeden z hlavních problémů regionu: a to, že se v současnosti potýká s nedostatkem spotřebitelů této suroviny. V regionu je instalováno jen velmi malé množství kotlů, navzdory plánu, který byl implementován k přehodnocení existujících přírodních zdrojů regionu Matarraña, díky čemuž bylo instalováno 38 kotlů do veřejných budov. Tato omezení by měla být překonána vyššími investicemi do kotlů na biomasu, což by mohlo rozšířit počty instalovaných kotlů do veřejných budov a ukázat tak potenciál tohoto typu biomasy ve vyhřívacích systémech i pro dosažení úspor.

Navíc se zdá, že zde vzniká konflikt mezi veřejným a soukromým sektorem, který je potřeba vyřešit k zájmu obou stran.

Obrázek 3: Prezentace Juanja Mayanse, technika obce Serra (foto: Joaquin Lorenzo).

Obrázek 3: Prezentace Juanja Mayanse, technika obce Serra (foto: Joaquin Lorenzo).

Závěry

V regionu Matarraña je potenciál biomasy, včetně biomasy LCMW, sloužící k energetickým účelům velmi důležitý. V zájmu jeho využití je i odstranění současných problémů. Přijetí veřejností a její účast je klíčovým faktorem, který je potřeba brát v úvahu, především pokud je cíleno na podporu těmito iniciativami. Redukce nebo zjednodušení administrativních procedur by přispělo k nárůstu prováděných údržbových prací soukromými osobami.

V budoucnu by lokální využití této biomasy mělo omezit dálkový transport biomasy, který s sebou nese environmentální i ekonomické dopady.

Jsou příklady úspěšného lokálního využití biomasy, které přináší na místní úrovni mnoho benefitů. Spolupráce zainteresovaných stran napříč dodavatelským retězcem by měla napomoci dosažení udržitelné implementace.

Autoři: Maider Gomez, CIRCE; Joaquin Lorenzo, OMEZYMA; Andrea Lacueva, OMEZYMA

Zpět na všechny zprávy