24. 12. 2016
EU

První konference greenGain 2016

Projekt greenGain pořádal konferenci zaměřenou na roli biomasy z údržby veřejné zeleně v produkci energie z obnovitelných zdrojů. Událost se konala 21.10.2016 v Soltau, Dolním Sasku, v Německu a hostila renomované experty na poli politiky, technologií a výzkumu biomasy a obnovitelných zdrojů.

Obrázek 1: Účastníci konference greenGain (foto: Jan Doležal)

Obrázek 1: Účastníci konference greenGain (foto: Jan Doležal)

Cílem konference bylo porozumět roli biomasy, energetické produkci z této suroviny v Evropské unii a zejména potenciálu relativně marginálního zdroje, jako je právě biomasa z údržby veřejné zeleně (travinné a dřevinné materiály z údržby zeleně podél silnic, břehů, veřejných parků atd.).

V případě zájmu jsou k dispozici prezentace z konference na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty nebo na samotném popisu události.

Politika obnovitelných zdrojů energie a biomasy v kontextu klimatických změn

První blok přednášek nejdříve nastínil obecný kontext biomasy jako obnovitelného zdroje energie v Evropské unii a v Německu, poté se přednášky zaměřily na hlavní téma, biomasu pocházející z údržby veřejné zeleně.

Uwe R. Fritsche, výzkumný ředitel IINAS, zaměřil svou prezentaci na hodnocení politiky a biomasy jako obnovitelného zdroje energie v EU v kontextu výzvy, která směřuje naši ekonomiku k nízkouhlíkové cestě. Změní Pařížská dohoda hru, která přispěje ke zpomalení růstu globální průměrné teploty? Jaká bude role EU v mezinárodní debatě, když se již mnoho zemí nechce podílet na politice ochrany klimatu a obnovitelných zdrojů a některé z nich jsou dokonce silně proti narůstajícím ambicím této politiky? S energetickým plánem do roku 2050 Komise vysílá jasnou zprávu o důležitosti role bioenergií v procesu dekarbonizace. Klíčovou podmínkou je v případě biomasy účinnost produkce a potřeba rozvinout udržitelné politické nástroje.

Obrázek 2: Uwe R. Fritsche během prezentace na konferenci greenGain (foto: Jan Doležal)

Obrázek 2: Uwe R. Fritsche během prezentace na konferenci greenGain (foto: Jan Doležal)

Wibke Baumgarten, koordinátorka projektu a výzkumník v agentuře FNR, poskytla náhled na postavení obnovitelných zdrojů a biomasy v Německu, zemi, která událost hostila. V Německu, jako v dalších státech Evropy, je biomasa dominantním obnovitelným zdrojem energie s 64% podílem v roce 2015 (OZE čítají 12.5 % z primární spotřeby energie). Bioenergetický sektor v Německu se potýká se zvyšující se konkurencí v boji o území a vstupní suroviny, díky expanzi energetických plodin. Bohužel, ty mohou mít jen negativní environmentální dopad spojený s pěstováním monokultur. Ruku v ruce s klesajícím zájmem společnosti o podporu bioenergtetických projektů, němečtí aktéři by měli spolupracovat na zvýšení využití zbytků a biodegradovatelného odpadu, rozšířit alternativní náhrady za energetické plodiny, zvýšit účinnost napříč sektorem a rozvinout řízenou poptávku a  flexibilní produkci obnovitelné energie, stejně jako starat se o věci veřejného zájem a obavy veřejnosti.

Cristina Calderón, koordinátorka asociace AEBIOM, představila pravidelnou statistickou ročenku AEBIOM Statistical Report 2016, která byla vydána den před událostí,  20.října 2016. Cristinina prezentace byla zaměřena na poslední statistiky závislosti ekonomiky EU na importu energie z fosilních paliv ve srovnání s biomasou (nejpřirozenějším dostupným zdrojem energie), na data o zvyšování podílu bioenergie na spotřebě energií, srovnání členských států EU a na rozrůstající se globální trh s peletami.

Berien Elbersen, výzkumník senior z univerzity WAGENINGEN UR, přednesl prezentaci na téma zdrojů biomasy v EU, domácího potenciálu těchto zdrojů a importu do EU, založenou na výsledcích projektů S2Biom a Biomass policies. Závěrem bylo řečeno nejpodstatnější, a to, že je potřeba soustředit se na nejvýkonnější technologie zpracující obnovitelné zdroje, energeticky efektivní a koncentrované technologie konverze biomasy využívající nevyužité (domácí) zdroje (odpadní biomasu, hnůj, slámu, zeleň z údržby veřejné zeleně, atd.). To představuje investice do nakládání se směsnými odpady a produkce energie z odpadů, které by zvýšily mobilizaci reziuální biomasy z lesnictví, zemědělství a údržby krajiny, ale i do identifikace ,,použitelných’’ a ,,nepoužitelných’’ ploch ke sklízení biomasy.

Potenciální role biomasy z údržby veřejné zeleně

Projekt greenGain využívá jednoduché principy hodnocení energeticky využitelné biomasy z údržby veřejné zeleně: snaží se určit dostupné (a) zásoby, cesty a technologie jak (b) využít a současně porozumět (c) související politice,financování a vládním předpisům.

Daniel García Galindo, výzkumník a projektový manažer výzkumného centra CIRCE, poskytl přehled nejrůznějších druhů surovin z údržby veřejné zeleně napříč EU a modelovými regiony projektu greenGain. Průzkum ukázal, že využití biomasy z údržby veřejné zeleně je výzvou, protože je tato biomasa spíše roztroušena a její potenciální výtěžnost na jednotku plochy území je obvykle mnohem nižší, ve srovnání se zemědělskými a lesnickými plochami.  Ke zkoumání suroviny na konkrétním území je zapotřebí podrobná interpretace místa, místních zásob a znalostí o produkčních hodnotách biomasy. Můžeme říci, že další rozvoj technologií zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně je stále žádoucí.

Obrázek 3: Wibke Baumgarten a Aline Clalüna vítají návštěvníky první mezinárodní konference greenGain (foto: Jan Doležal)

Obrázek 3: Wibke Baumgarten a Aline Clalüna vítají návštěvníky první mezinárodní konference greenGain (foto: Jan Doležal)

Na téma navazovala prezentace Frederika Köstera, technického projektového manažera ze společnosti LiPRO Energy, který sdílel své zkušenosti z vlastní firmy zpracující tuto biomasu. LiPRO Energy vidí bioenergii jako součást širšího kontextu poptávky po energii, otázek životního prostředí a klimatu, spolu s potřebou podpořit místní ekonomiku. Pracovní tým společnosti vyvinul kogenerační jednotku CHP založenou na několika-stupňové gasifikaci. Ta je zásobována dřevinnou biomasou z údržby veřejné zeleně. Jedním z cílů bylo také najít zdroj biomasy s potenciálem chránit půdu před její možnou degradací.

Berien Elbersen uzavřela konferenci prezentací svého kolegy, Calliopea Panoutsoua, výzkumníka seniora z univerzity Imperial College London, zaměřenou na politiku související s touto biomasou, která je v rámci projektu zkoumána. Byla shrnuta důležitá doporučení k otázkám finanční a politické podpory energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně. Mezi úkoly do budoucnosti bude šíření znalostí a získávání lidských zdrojů na místní (komunální) úrovni, budování kapacit pro zlepšení postupů, zaměření se na manipulaci a skladování biomasy z údržby veřejné zeleně, spojení se se stávajícím trhem se dřevem, sdílení zkušeností a učení se z osvědčených postupů.

Autor: Jan Doležal, Česká asociace pro biomasu

Zpět na všechny zprávy