28. 12. 2016
EU

greenGain zaostřen na biomasu: odhalování skrytého potenciálu biomasy z údržby veřejné zeleně

V červenci 2016 dokončili partneři projektu greenGain zprávu, ve které posuzují potenciální množství biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně (LCMW) ve čtyřech projektových regionech. Výstup Deliverable 5.2 ilustruje, mimo jiné, aplikované metody založené na progresivním plánování a ukazuje výpočty potenciálu jednotlivých typů biomasy LCMW ve sledovaných modelových regionech. Následující článek shrnuje zhodnocení této biomasy a přehled jeho výsledků.  

Metodika

Počátečním bodem hodnocení biomasy projektem byl odhad teoretického potenciálu založený na statistikách, odběru vzorků, experimentech jiných projektů nebo výzkumů atd. Projekt Biomass Energy Europe (BEE) zaměřený na harmonizaci hodnocení biomasy definuje: ,,Teoretický potenciál je celkové maximální množství suchozemské biomasy, které může být uvažováno jako teoreticky dostupné k bioenergetické produkci, s ohledem na základní biofyzikální limity’’. Nicméně teoretický potenciál často neposkytuje přesný a realistický odhad o dostupné biomase využitelné k produkci energie. Proto byly limity, které mohou ovlivnit odhad teoretického potenciálu v regionech projektu greenGain kvantifikovány koeficientem redukce (CR), který je při posuzování udržitelného potenciálů rozhodujícím (obrázek 1).

1: Vztahy mezi teoretickým, technickým, ekonomickým, implementačním a udržitelným potenciálem.

1: Vztahy mezi teoretickým, technickým, ekonomickým, implementačním a udržitelným potenciálem.

Aby tato metodika mohla být aplikována v každém modelovém regionu projektu, bylo v praxi nutné zajistit potřebná místní data a blízké interakce s místními aktéry.  Proto s ohledem na progresivní přístup odpovědných partnerů projektu greenGain je nutné:

  • zjistit místní spolehlivé zdroje ověřené z terénního pozorování nebo místními aktéry,
  • zjistit produkční hodnoty biomasy, které odpovídají realitě v daném regionu, získané interakcemi/kontaktem s místními aktéry nebo vzorkováním tak, aby bylo nedošlo ke generalizaci z národních nebo evropských studií,
  • identifikovat, na základě komunikace s místními firmami a úřady, omezení pro zpracování biomasy LCMW

Pro 11 typů biomasy LCMW, které byly ve čtyřech projektových zemích zjištěny, byla získána široká škála údajů o množství a kvalitě zdrojů a další dostupné informace.  V současnosti neexistuje jednotná metodika, která by mohla být aplikována na všechny typy biomasy, a proto každá lokalita musí být zkoumána individuálně, na základě existujících znalostí a vstupních dat.

Výsledky

Výzkum a kalkulace zjišťovaného potenciálu jednotlivých typů biomasy LCMW v regionech projektu greenGain poskytly výsledky, které jsou zaznamenány v následující tabulce:

Tabulka 1: Přehled výsledků sesbíraných v rámci ověřovacího procesu projektu greenGain (Deliverable 5.2).2_table-results

Zde jsou uvedeny hodnoty udržitelného potenciálu, které však odpovídají pouze čerstvému materiálu. Potenciál biomasy smíšených typů surovin zde nebyl zkoumán po jednotlivých dřevinných a bylinných frakcích. Protože implementovaná biomasa LCMW poskytuje právě tyto směsi surovin, čemuž informace o produkčních hodnotách a vlastnostech biomasy od místních aktérů odpovídají, nebyla separace prvořadým úkolem. Nicméně právě oddělení jednotlivých frakcí a jejich zkoumání je předmětem pokračujících pilotních zkušeností.

Detailní kalkulace zhodnocení biomasy a jejích jednotlivých typů ve čtyřech projektových zemích, naleznete v dokumentu Deliverable 5.2. Bližší přehled výsledků je k dispozici také v prezentaci “Feedstock: biomass from landscape conservation and maintenance work” Daniela Garcíi, která byla součástí mezinárodní konference greenGain v říjnu 2016.

Závěry

Zhodnocení biomasy LCMW v dané oblasti vyžaduje interpretaci specifických charakteristik a podmínek území, místních zásob a produkčních hodnot biomasy. Bylo zjištěno, přestože byla biomasa hodnocena v různých zemích a regionech a byla předmětem testů různých sklízecích metod a regulací, ve všech případech byl průměrný udržitelný potenciál velmi blízký teoretickému. To poukazuje na to, že v mnoha případech, biomasa LCMW nemá výrazné omezující faktory, které by bránily jejímu využití.

Dále studie ukázala, že biomasa LCMW je spíše rozptýlená a její potenciál na jednotku plochy je značně nižší, než potenciál biomasy ze zemědělství či lesnictví. Přestože tedy biomasa LCMW nemůže představovat hlavní zdroj biomasy, může být specifickými obchodními modely integrována do širších dodavatelských řetězců a tvořit součást integrovaného logistického řešení obnovitelných zdrojů energie.

Autoři: Aline Clalüna, COALS; Daniel García, CIRCE

Zpět na všechny zprávy