Dokumenty

Příručka o know-how řetězce biomasy LCMW (D3.7)

Tento dokument poskytuje přehled jednotlivých kroků od identifikace potenciálu energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně (LCMW), až po popis hodnotového řetězce založeného na pilotních zkušenostech modelových regionů projektu greenGain spolu s hlavními závěry. Výstup shrnuje nejdůležitější parametry, které by měly být zváženy při posuzování proveditelnosti rozvoje hodnotového řetězce biomasy z údržby veřejné zeleně, včetně výběru nejvhodnější konverzní technologie a následné optimalizace veškerých aspektů.

Stáhnout (pdf)

Závěrečná zpráva o závazcích externích zainteresovaných stran (D3.8)

Cílem pracovního balíčku 3 "Vytvoření EU informační platformy pro biomasu LCMW a dosažení závazků zúčastněných stran" je zajistit příslušné informace o biomase LCMW za účelem stanovit doporučené postupy, způsoby překonání překážek a bariér vedoucí k úspěšnému využití a zajištění budoucího využívání získaného know-how, a zapojit tak zúčastněné strany do budoucích řetězců biomasy LCMW. Výsledky externích závazků zúčastněných stran jsou shrnuty v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje také seznam zúčastněných stran a jejich zkušenosti.

Stáhnout (pdf)

Zpráva o pilotních zkušenostech (D5.5)

Pilotní zkušenosti, které byly provedeny v modelových regionech všech čtyř zemí podílejících se na projektu (Česká republika, Německo, Itálie a Španělsko) měly za úkol zjistit nejslibnější typ biomasy z údržby veřejné zeleně na místní úrovni. Tato zpráva přináší zjištěné nashromážděné analyzované informace.

Stáhnout (pdf)

Závěry hodnocení biomasy LCMW a způsobů jejího využití v modelových regionech (D5.4)

Tento dokument poskytuje přehled nejvhodnějších konverzních technologií využití biomasy LCMW, včetně anaerobní digesce, spalování, ale také peletování, torefakce, hydrotermální karbonizace a pyrolýzy. Implementace pilotních zkušeností poskytuje vstupní data pro posouzení výsledků hodnocení biomasy, spotřebitelů a nejvhodnějších způsobů využití, které byly projektem doposud zjištěny.

Stáhnout (pdf)

Zpráva o příležitostech a výzvách různých způsobů konverze biomasy LCMW (D4.2)

Využití biomasy z údržby veřejné zeleně k produkci bioenergie přináší různé příležitosti i výzvy. Mezi ty patří nízká hustota biomasy na ploše, vysoká heterogenita, sezónní výkyvy a mnoho dalších faktorů, které limitují její praktické využití. Tato zpráva popisuje problémy, kterým bude potřeba čelit při rozšiřování využití biomasy z údržby veřejné zeleně na různých geografických úrovních, jako je lokální produkce tepla, energie a bioplynu a dopravního paliva.

Stáhnout (pdf)

Konference projektu greenGain 2016

Archiv prezentací ve formátu PDF z konference projektu greenGain, která proběhla 21. října 2016 v Soltau, Německo. Prezentace jsou v anglickém jazyce (s výjimkou prezentace p. Köstera, jež je k dispozici také v němčině).

Stáhnout (zip)

Implementační plány pro právní, finanční, vládní i veřejnou účast na rozvoji implementovaných modelových regionů (D6.3)

Dokument D6.3 představuje jednotlivé kroky, které jsou v sedmi modelových regionech a pro lokální hráče aplikovány ke zlepšení současné situace využití biomasy z údržby veřejné zeleně (LCMW) v souladu s právními regulacemi, finančními nástroji, veřejným míněním, řádnou správou věcí veřejných (Úkol 6.3.1) a specifickým plánem implementace těchto kroků.

Stáhnout (pdf)

Online databáze rozhovorů s experty z politického, finančního, právního, veřejného a veřejnoprávního sektoru (D6.2)

V rámci greenGain WP6 byly vedeny rozhovory s účastníky z politického, finančního, vládního i veřejného sektoru, místní, národní i evropské úrovně, k získání teoretických i praktických informací o politice, financích, veřejné správě i veřejném mínění. Ve zprávě naleznete dotazníky i souhrny rozhovorů všech 25 dotazovaných. Zpráva je ke stažení zde.

Stáhnout (pdf)

Průběžná zpráva o pracovních plenárních zasedání skupiny (D3.4)

Účelem pracovních skupin zúčastněných stran je zajistit efektivní zapojení příslušných zainteresovaných stran do koordinace a podpory předávání znalostí a replikace konceptu po celou dobu trvání projektu. Celkem 29 externích zúčastněných stran souhlasí s pravidelnou účastí a v průběhu projektu má být navázána spolupráce i s dalšími zúčastněnými stranami. Zde naleznete souhrny z prvních telekonferencí z počátku roku 2016.

Stáhnout (pdf)

Průběžná zpráva o externích závazcích se zúčastněnými stranami (D3.3)

Tento dokument popisuje, jaký mají externí účastníci zájem se podílet na projektu greenGain, a také proces implementace doporučení a zpracovaných výsledků projektu.
Implementace výstupů projektu v dalších regionech, než v modelových, a monitoring jejich výsledků, představuje potřebu dalších rozhovorů s konkrétními účastníky o příležitostech v jejich regionu, za podpory partnerů projektu, v průběhu implementace vhodných výsledků greenGain z WP4, 5 a 6.

Stáhnout (pdf)

Plány pilotních zkušeností (D5.3)

Pilotní zkušenosti slouží jako základ pro přípravu pracovních plánů a definují citlivé alternativy implementace zpracovatelského řetězce biomasy LCMW, poskytující praktické zkušeností o provozu a plánování. V tomto dokumentu jsou plány pilotních zkušeností implementovány v modelových regionech a poskytují současně informace o místních aktérech a jejich rolích, o surovinách, o procesech, které řetězec zahrnuje, identifikují výzvy, časové osy jednotlivých operací, popisují využité stroje a očekávané klíčové výsledky. Tato data slouží k vylepšení koordinace mezi lokálními, národními autoritami a zúčastněnými stranami, identifikují omezení a limity, které mohou během implementace rozsáhlého řetězce zpracování biomasy LCMW vznikat, rozšiřují informace o dosažitelných výsledcích a definují zájem odvětví/aktérů, atd.

Stáhnout v angličtině (pdf)

Zpráva o zdrojích, udržitelném rozvoji a pilotních zkušenostech se zpracováním LCMW biomasy v modelových regionech (kategorizace zdrojů, strategie, udržitelnost a způsoby zpracování) (D5.2)

V tomto dokumentu byla provedena analýza biomasy LCMW v 7 modelových regionech projektu greenGain zahrnující: kategorizaci a selekci biomasy LCMW dostupné v konkrétních lokalitách, zjištění teoretického a udržitelného potenciálu biomasy LCMW, výběr nejvhodnějších způsobů zásobování lokálních zpracovatelů biomasy a závěry vyhodnocené v modelových regionech. Tato zpráva uvádí typy biomasy LCMW popsané ve Status quo, analýzy zdrojů a zpracovatelů umožňující lepší vyhodnocení příležitostí stejně jako odkrývání problémů a výzev, kterým bude potřeba v budoucnosti čelit. Tento dokument je základem plánování pilotních zkušeností (tyto plány naleznete v D5.3).

Stáhnout v angličtině (pdf)

První zpráva o šíření činností projektu (D2.4)

První zpráva o šíření činností projektu (D2.4) shrnuje aktivity, které se týkají první poloviny období projektu greenGain (od ledna 2015 do ledna 2016). Hlavními činnostmi a nástroji jsou webové stránky projektu, INFORMAČNÍ PLATFORMA greenGain.eu, pravidelný newsletter, různé zmínky a články v médiích a účast na nejdůležitějších konferencích ,,EUBCE 2016’’ v Amsterdamu a ,,Biomass Power and Heat 2016’’ v Žitavě.

Stáhnout v angličtině (pdf)

Současná dostupnost a využití materiálů LCMW: podklady, modely a status quo (D5.1)

Tento dokument (D5.1) poskytuje údaje o geografii, rozloze, populaci a ekonomické aktivitě každého pilotního regionu partnerských zemí projektu. Naleznete zde existující typy LCMW biomasy v těchto regionech a jejich současné využití i konkrétní spotřebitele této biomasy. Dokument zpracovává aplikovaný přístup detekce specifických zainteresovaných stran ve využití biomasy LCMW a představuje zástupce z jednotlivých pilotních regionů.

Stáhnout v angličtině (pdf)

Popisy modelových regionů

Zde naleznete popisy jednotlivých modelových regionů projektu greenGain (Bajo Aragon, Matarraña, Friesland, Rotenburg (Wümme), Kněžice, Týn nad Vltavou a Trasimeno)

Stáhnout (zip)