Projekt

Projekt greenGain hledá řešení, která by zvýšila využívání energie z biomasy vznikající z údržby veřejné zeleně, a to způsoby, které by byly v zájmu veřejnosti. Hlavními cílovými skupinami jsou regionální a lokální společníci, odpovědní za údržbové práce a za management zbytků biomasy v jejich území. Dále je zaměřen na poskytovatele služeb,včetně farmářů a vlastníků lesů, jejich asociace, nevládní organizace a energetické zprostředkovatele a spotřebitele.

Tříletý projekt, který odstartoval v lednu tohoto roku je podporován programem EU Horizon 2020, který se zabývá výzkumem a inovacemi v EU. Projekt je spojením partnerských společností a výzkumníků z Německa, Itálie, Španělska a České republiky. Vědci analyzují potenciální zdroje biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně a různé technologie jejich zpracování. Dále popíše různé možné překážky a doporučení pro dotčené členy v EU.

Přehled

Program financování:                    Horizont 2020

Výše financování:                          1, 8 mil. €

Období:                                         36 měsíců (01/2015 – 12/2017)

Spoluúčast:                                    8 partnerů ze 4 zemí

Záměr

Přispět ke zvýšení energetického využívání dřevinné a bylinné biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně (včetně polí a lesů). Takovými zdroji jsou například:

 • říční břehy,
 • okolí vodních toků a elektrických vedení,
 • plochy parků, hřbitovů a rekreační přírodní plochy i soukromé zahrady
 • (projekt se zaměřuje na zbytkovou biomasu ze sadů, polí apod. pouze pokud jde o údržbu krajiny)

Hlavní cílové skupiny

Regionální a lokální aktéři, kteří jsou odpovědní za údržbu krajiny a management reziduální biomasy ve svém regionu a poskytovatelé služeb – včetně farmářů, lesníků, asociací, nevládních organizací, poskytovatelů energetických služeb a produktů a jejich odběratelů.

Cíle

 • rozšíření, koordinace a podpora uvádění na trh v současné době energeticky nedostatečně využívaného zdroje, který nekonkuruje produkci potravin a krmiv
 • věnovat se celému cyklu plánování, financování, sklízení, dopravy, zpracování a přeměně na energii tohoto zdroje biomasy
 • podporovat rozhodovací procesy na místní úrovni, aby s touto biomasou efektivně pracovali, vytvářet nástroje pro aktivní zapojení občanů a vytvořit on-line informační platformu

Pracovní balíčky (WPs)

WP1:     Projektový management

Úkolem tohoto pracovního balíčku (WP) je vést, koordinovat a zajišťovat realizaci projektu a přispívat k blízké spolupráci mezi partnery projektu v naplňování projektových cílů, výstupů a výsledků. Agentura FNR je jako hlavní vedoucí konsorcia odpovědným orgánem a přímým zprostředkovatelem kontaktu mezi projektem a Evropskou komisí (EK).

WP2:     Šíření a využití výsledků

Aktivity WP2 jsou zaměřené na komunikaci, šíření a využití výsledků projektu. Klíčovými příjemci jsou experti, úředníci, soukromé společnosti a veřejnost v EU28 členských státech. Cílem je zvýšit povědomí o potenciálu energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně. Hlavním nástrojem šíření informací jsou webové stránky greengain.eu, pravidelný zpravodaj a akce pro veřejnost a odborníky. Využití výsledků projektu je zajištěno pravidelným plánováním a reportováním během celého průběhu projektu.

WP3:     Vytvoření know – how platformy EU o biomase z údržby veřejné zeleně spolupráce se zúčastněnými aktéry

Aktivity v rámci WP3 přispívají k výměně informací a zkušeností mezi klíčovými aktéry, kteří nejsou přímo zapojeni do projektu jako partneři. Jeho cílem je vytvořit v EU síť expertů pro lepší a snadnější výměnu informací o využívání této biomasy. Co je předpokladem pro větší (energetické) využití biomasy z údržby veřejné zeleně? Jaké jsou stavební kameny hodnotového řetězce? GreenGain vytvoří dva souhrnné dokumenty zaměřené na obě otázky. Prvním bude průvodce příklady dobré praxe, které se osvědčily v propagaci a úspěšném využívání této biomasy: politikou, podpůrnými mechanismy, mezioborovou spoluprací, atd. Druhá specifická příručka popíše logistiku a provoz různých řetězců využití biomasy z údržby veřejné zeleně, s cílem ukázat alternativy pro sklizeň, manipulaci a zpracování různých zdrojů biomasy.

WP4:     Potenciál biomasy z LCMW a její nejlepší bioenergetická využití

V rámci WP4 se zaměřujeme na způsoby, jak využívat biomasu z údržby veřejné zeleně jako zdroj bioenergie. První dostupné informace budou získány pomocí průzkumu literatury a online zdrojů, rozhovorů a využitím informací získaných z relevantních nedávno realizovaných projektů. Poté bude přezkoumáno, jakými způsoby může být biomasa převáděna na bioenergii. Je například zpracování v místních bioplynové stanici lepší, než zpracování biomasy a transport do vzdáleného zařízení v jiném regionu? Jaká jsou kritéria pro úspěšné zavádění rozmanitých způsobů nakládání s touto biomasou v praxi? Po identifikaci úspěšných předpokladů a kritérií, se budeme snažit, aby byly k užitku i dalším regionům v EU28. Pomocí modelování budou získány hodnoty ekonomických a ekologických nákladů jednotlivých způsobů využití. V poslední fázi budou navrženy obchodní modely využívání biomasy z údržby veřejné zeleně pro různé regiony EU-28.

WP5:     Pilotní zkušenosti pro zásobování trhu biomasou z údržby veřejné zeleně

V rámci WP5, bude projekt greenGain spolupracovat se sedmi pilotními regiony ve čtyřech evropských zemích, které využívají biomasu z údržby zeleně: ve Španělsku (Matarraña a Bajo Aragón), v Itálii (oblast jezera Trasimeno), v Německu (Friesland a Rottenburg) a České republice (Kněžice a Vltavotýnsko). Počínaje aktivní interakcí s místními firmami, až po konečné spotřebitele biomasy, místními a řídící orgány, bude identifikován potenciál biomasy. Nejdůležitější možné typy biomasy budou předmětem zkoumání ve specifických ekonomických a právních otázkách a otázkou udržitelnosti. Pilotní zkušenosti budou prováděny na základě výsledků slibného typu LCMW biomasy, což znamená, že při realizaci bude sledován a hodnocen celý dodavatelský řetězec.

WP6:     Politika, financování, správa a přístup veřejnosti

Souhrnným cílem WP6 je posílit regionální, národní a evropskou politiku prostřednictvím systematických analýz právních, politických, finančních a řídících rámců energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně, a to nejdříve v modelových regionech, a poté i v dalších zemích EU-28. Tento pracovní balíček poskytne doporučení Evropské komisi (EK) k vhodným a praktickým zlepšením podpory zajištění udržitelné dodávky tohoto zdroje biomasy. Bude vypracován strategický dokument o tom, jak řešit slabá místa legislativy a strategií na úrovni EU a členských států, a předložen EK a příslušným národním orgánům. Výsledky budou realizovány v modelových regionech a diskutovány na národních seminářích nebo jinými vhodnými prostředky.

Role modelových regionů

Bild3

 • Realizace opatření na zvýšení energetického využití biomasy z údržby veřejné zeleně
 • Rozvoj spolehlivé databáze týkající se dostupnosti biomasy z údržby veřejné zeleně v modelových regionech
 • Vývoj konceptu financování na míru
 • Implementace analyzované logistiky/skladování nejvíce udržitelnými způsoby využívání a strategiemi využívání
 • Realizace určených opatření k účasti veřejnosti a řádná správa věcí veřejných
 • Rozvoj standardů kvality a udržitelosti

Popisy modelových regionů:

Bajo Aragón

Matarraña

Friesland

Rotenburg (Wümme)

Kněžice

Týn nad Vltavou

Trasimeno